Back

Bases legals Sorteig Experiència ‘DO Catalunya’

BASE 1a – ORGANITZADORA

El CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN (DO) CATALUNYA, amb domicili a l’Edifici de l’estació Enològica, Passeig Sunyer, nº 4-6, 1er, C.P. 43202 Reus (Tarragona) i identificada amb el número Q4300144E, té previst dur a terme un sorteig (d’ara endavant, “Promoció”) que es desenvoluparà segons el que s’estableix a les bases següents.

 

 

BASE 2a – DATES

Aquesta promoció començarà el dia 19 de desembre de 2023 i acabarà el dia 29 de febrer de 2024. No s’acceptaran sol·licituds de participació ni abans ni després de la data de finalització de la promoció.

 

 

BASE 3a – ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ

Aquesta promoció tindrà com a àmbit territorial la província de Barcelona.

 

 

BASE 4a – DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ

La promoció s’adreça als consumidors de vins de la DO Catalunya majors d’edat de les superfícies comercials adherides a aquesta promoció.

 

 

BASE 5a – MECÀNICA I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

La mecànica de la promoció és la següent:

Les persones participants hauran de comprar una ampolla o més que tingui el collarí promocional. Tots els collarins tenen un codi QR al dors amb l’enllaç per a la participació del sorteig.

Tothom que compri una ampolla o varies amb collarí promocional té una participació per tiquet de compra i dia. És a dir, en cas de tenir diferents tiquets de compra en un mateix dia, el titular els haurà de registrar en diferents dies al formulari*. Un tiquet per dia. Un cop hagi fet el registre sabran si són els beneficiats o no, de forma immediata mitjançant correu electrònic a l’adreça registrada al formulari.

Les persones participants hauran de guardar el tiquet de compra i en cas de ser guanyador/a s’haurà de fer arribar a la CRDO Catalunya quan aquest el sol·liciti.

*El formulari caldrà introduir-hi el nom i cognoms, DNI, telèfon, correu-e, data de naixement, població, supermercat on s’ha fet la compra i número de tiquet.

 

 

BASE 6a – PREMIS

6.1. Descripció dels Premis

El premi consisteix en una experiència enoturística per a dues persones a cellers adscrits a la DO Catalunya.  La DO contactarà i facilitarà als guanyadors/es diferents opcions de cellers i dates per a què seleccionin dins de les possibilitats.

6.2. Adjudicació dels Premis

El CRDO Catalunya, per si mateix o per tercers en nom seu, es posarà en contacte amb la persona guanyadora a través del correu electrònic indicat al registre en un termini màxim de 7 dies des de l’obtenció del premi.

El guanyador/a disposarà d’un període màxim de sis mesos des del contacte del CRDO Catalunya per gaudir del premi.

 

 

BASE 7a – DADES PERSONALS

Mitjançant la mecànica promocional que es descriu, i en compliment de la normativa aplicable, s’informa que les dades de les persones que participen en la promoció seran tractades pel CRDO Catalunya amb la finalitat de gestionar la promoció i assignar el premi a la persona guanyadora.

En el cas que la persona participant hagi donat el seu consentiment exprés en el moment de complimentar el formulari de participació, les seves dades també seran tractades amb la finalitat de remetre butlletins i comunicacions comercials sobre els Productes i Serveis de la DO Catalunya

En aquest cas, les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, WhatsApp, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus Serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Gestionar les bases de dades dels concursos o jocs que des de la pàgina web es promocionin als usuaris.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat de manera expressa.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Les persones participants tenen dret a obtenir confirmació sobre  els seus drets d’accés, rectificació de les dades inexactes o sol·licitud de  la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries a través de l’adreça de correu electrònic acastella@do-catalunya.com.

Si es desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seves dades, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://docat.cat/politica-de-privacitat/

 

 

BASE 8a – EXCLUSIONS

Queda expressament exclosa d’aquesta promoció qualsevol persona treballadora del CRDO Catalunya i/o distribuïdors o familiars, i qualsevol altra persona relacionada de manera directa o indirecta amb la creació i la realització d’aquesta promoció. Les persones menors de 18 anys queden excloses d’aquesta promoció.

 

 

BASE 9a – ACCEPTACIÓ

La participació en aquesta promoció comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la submissió expressa a les decisions interpretatives que en faci el CRDO Catalunya.

En el supòsit que hi hagi alguna divergència entre les persones participants en la promoció i la interpretació de les bases pel CRDO Catalunya seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de la ciutat de Reus, i els participants en la promoció renunciaran expressament al seu propi fur.

 

 

BASE 10a – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les bases legals es regeixen i interpreten d’acord amb la Legislació Espanyola. En cas de discrepància entre les versions de les Bases en diferents idiomes, prevaldrà la versió en català.

Les presents bases resulten d’aplicació als participants sense perjudici del respecte a la normativa imperativa que pugui resultar d’aplicació.

Les parts acorden que qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquesta promoció serà dirimit per els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

 

 

I perquè així consti i com a prova de conformitat, se subscriu aquest document a la ciutat de Reus el 15 de desembre de 2023.