REGLAMENT INTERN PER A LA DISTINCIÓ

DE LA CONDICIÓ DE VITICULTOR ELABORADOR

L’article 20.6 de la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura catalana, estableix que les denominacions d’origen han de singularitzar en llurs reglaments
un distintiu específic per als viticultors i elaboradors que elaboren llurs produccions. En el marc de la DO CATALUNYA, aquesta diferenciació es duu a terme a través de l’ús, en l’etiquetatge dels vins, de la marca col·lectiva “Catalunya Vinyeró”.

1) Definició de viticultor elaborador en el marc de la DO CATALUNYA
Es defineix la figura de viticultor elaborador com la persona física o jurídica, titular de l’explotació agrària dedicada al conreu de la vinya que elabora, totalment o
parcialment, però exclusivament, la seva producció de raïm per a vinificació i que exerceix la seva activitat organitzant els béns i drets integrants de l’explotació amb criteris empresarials i assumint els riscos i responsabilitats derivats de l’explotació, amb independència de qui tingui la propietat dels elements.

2) Sol·licitud de la condició de viticultor elaborador
Podran sol·licitar la condició de viticultor elaborador els titulars de vinya al Registre Vitivinícola de Catalunya, dependent del departament responsable en
matèria d’agricultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas que el viticultor elaborador sigui una persona jurídica i la titularitat de la vinya no coincideixi amb la del celler, caldrà acreditar la constitució d’ambdues
titularitats i el nexe d’unió entre elles.

3) Requisits per identificar-se com a viticultor elaborador
Per tal de poder-se identificar com a viticultor elaborador, caldrà complir amb els següents requisits:
a) Els vins podran ser elaborats en un celler propi o aliè, inscrit als Registres
de la DO CATALUNYA. Si l’elaboració té lloc en un celler aliè, el viticultor
podrà obtenir un número de registre d’embotellador propi en les
instal·lacions d’un tercer.
b) Caldrà portar una traçabilitat integral de cada vi, des de la parcel·la o
parcel·les vitícoles de procedència fins als distintius de control de la DO
assignats per al seu embotellament, amb la pertinent identificació de
l’etiqueta comercial utilitzada.
c) El viticultor elaborador haurà de sol·licitar al Consell Regulador el
reconeixement d’aquesta condició, complimentant un formulari habilitat
amb aquesta finalitat.
d) El Consell Regulador subministrarà al viticultor elaborador uns distintius de
control per als vins embotellats específics, que incorporaran la marca
col·lectiva “Catalunya Vinyeró”. Addicionalment, en l’etiqueta comercial del
vi, caldrà destacar també la menció “Catalunya Vinyeró”, amb una alçada
dels caràcters que en cap cas podrà superar la dels utilitzats per indicar el
nom de la Denominació d’Origen, i que podrà anar acompanyada de les
paraules “viticultor elaborador”.
e) A l’auditoria anual de certificació de vi DO CATALUNYA es verificarà l’ús
correcte d’aquesta distinció i en el cas de detectar-se qualsevol ús indegut,
l’operador perdrà el dret a seguir emprant-la durant un mínim de 3 anys
consecutius, sense perjudici de les sancions que legalment se’n puguin
derivar.
f) El reconeixement de viticultor elaborador serà per a tots els vins
embotellats per aquest, i es concedirà collita a collita.

 

Consell Regulador DO CATALUNYA

  Celler (nom comercial)

  Nom i cognom

  Correu-e

  Telèfon

  Empresa

  Escriu el teu missatge

  Descàrrega el formulari d'inscripció

  Aquest lloc web emmagatzema cookies al seu ordinador. Política de Cookies